`

Ε.Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Β.Ε.ΒΑΣΙΛΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εκτελεστική και Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Β.Ε.Βασιλά που εδρεύει στη Πάργα (Αγ. Κοσμά 11) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Σπυρίδωνα-Νικόλαο Νούση , προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκποίηση οικοπέδου μετά της επ΄ αυτού διώροφης οικοδομής με υπόγειο επί της επαρχιακής οδού Μόρφης –Καναλακίου , εντός οικισμού Κορώνης, στη Δ.Ε. Φαναρίου, του Δήμου Πάργας , στην Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης, στην Περιφέρεια Ηπείρου σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή και τους ειδικότερους όρους, όπως αυτοί καθορίστηκαν με την απόφαση με αριθμό 6/5/13-04-2022 απόφαση της Ε.Δ. Επιτροπής του Κληροδοτήματος .

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Α.1.Γενικά

Πρόκειται για οικόπεδο έκτασης 1050 τ.μ. , μετά την επ αυτού διώροφη οικοδομή μετά υπογείου, που βρίσκεται εντός οικισμού Κορώνης , της Δ.Ε.Φαναρίου, του Δήμου Πάργας, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Το ακίνητο αυτό ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Κληροδότημα Βασιλείου Ε. Βασιλά , κατά ποσοστό 100% εξ αδιαιρέτου , δυνάμει της υπ αριθμό 21.323/29-06-2010 «Περίληψη Κατακυρωτικής Εκθέσεως», του συμβ/φου Πάργας Δημητρίου Α. Δούκα.

Α.2 Περιγραφή κτίσματος

Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο κατοικιών με κατώγι βοηθητικής χρήσης.

Αναλυτικότερα πρόκειται για :

1) Υπόγειο- κατώγι που έχει εμβαδόν 122,16 τ.μ σύμφωνα με την ρύθμιση –τακτοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών που αποτελεί βοηθητικό χώρο και περιλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο.

2) Ισόγειο που έχει εμβαδόν 163,58 τ.μ σύμφωνα με την ρύθμιση –τακτοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών που περιλαμβάνει υπάρχουσα οικία που αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο σαλόνι- υπνοδωμάτιο-κουζίνα και λουτρό και κατοικία που αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο σαλόνι-τραπεζαρία-κουζίνα, διάδρομο, 3 υπνοδωμάτια και λουτρό .

3) Ημιτελή κατοικία Α ορόφου που έχει εμβαδόν 83,56 τ.μ. σύμφωνα με την ρύθμιση- τακτοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών και αποτελείται από ενιαίο χώρο , διάδρομο, 2 υπνοδωμάτια, λουτρό, εξώστη και βεράντα. Η κατοικία είναι ημιτελής στο στάδιο των επιχρισμάτων και διαθέτει κουφώματα αλουμινίου. Η πρόσβαση στον Α όροφο γίνεται μέσω εξωτερικού κλιμακοστασίου.

Το παραπάνω ακίνητο είχε κατασκευαστεί με την υπ αριθμόν 292/04-08-1969 οικοδομική άδεια, στη συνέχεια επεκτάθηκε με τις υπ αριθμόν 692/13-11-1976, 324/1995 και 165/16-05-1996 οικοδομικές άδειες της Πολεοδομίας Πρέβεζας και έχει γίνει πολεοδομική τακτοποίηση για τις υπερβάσεις σύμφωνα με το ν. 4495/2017 με αριθμό δήλωσης 12944025.

Β. ΟΡΟΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ

1. Η εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου γίνεται βάσει της αγοραίας αξίας αυτού, με τιμή εκκινήσεως το ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00 )και κατακύρωση στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή.

2. Η καταβολή του προσφερομένου από τον αγοραστή τιμήματος θα γίνει εφάπαξ κατά την υπογραφή του αγοραπωλητήριου συμβολαίου.

3. Για να γίνει κάποιος δεκτός στον διαγωνισμό οφείλει:

Α) να υποβάλλει έγγραφη προσφορά στην οποία θα καθορίζεται το προσφερόμενο τίμημα.

Β) να προσκομίσει ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία , γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ισχύος εννέα( 9) μηνών, για χρηματικό ποσό το οποίο ισούται προς το 1/20 του ελάχιστου όρου προσφοράς τιμήματος. Η ανωτέρω εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Κληροδοτήματος , σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο εντός της οριζόμενης από το Κληροδότημα προθεσμίας , η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες.

Γ) να προσκομίσει δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

4. Τρόπος υποβολής προσφορών: Θα υποβληθούν έγγραφες προσφορές από τους προσφέροντες είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου , με εξουσιοδότηση , θεωρουμένου του γνησίου υπογραφής, από δημόσια αρχή και υπηρεσία , οι οποίες και θα κατατεθούν εντός δυο (2) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών , στα γραφεία του Κληροδοτήματος , στη Πάργα Αγ. Κοσμά 11 Τ.Κ.48060 και από ώρες 09:00 έως 12:00μεσημέρι τις εργάσιμες μέρες οπότε και θα ανοιχθούν όσες έχουν κατατεθεί , ενώπιον επιτροπής διαγωνισμού , σε δημόσια συνεδρίαση, που θα οριστεί με απόφαση της Ε.Δ. Επιτροπής του Κληροδοτήματος και οι οποίες θα περιλαμβάνουν , εκτός της έγγραφης προσφοράς τους και γνωστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας τους και της διεύθυνσης εργασίας τους , του τηλεφώνου τους(σταθερού/κινητού), του fax τους ,του email τους , του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) τους, της Δ.Ο.Υ όπου υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους. Επίσης με την έγγραφη προσφορά τους θα προσκομίσουν αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ και διάρκειας ενός τετραμήνου , από την υποβολή της προσφοράς τους. Οι προσφορές υποβάλλονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και από τις 09:00 μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι.

5. Θα δημοσιευτεί ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών επί δύο μήνες καθώς και στην ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος.

6.Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με απόφαση της Ε.Δ. Επιτροπής του Κληροδοτήματος. Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί άμεσα στην αρμόδια αρχή προς ενημέρωσή της , η οποία μπορεί μέσα σε ένα μήνα να διατάξει τη μη σύναψη της σύμβασης με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η δε άπρακτη πάροδος της μηνιαίας προθεσμίας , τεκμαίρεται ως συναίνεση της αρμόδιας αρχής. Μετά δε την πάροδο της μηνιαίας αυτής προθεσμίας το Κληροδότημα θα αποστείλει έγγραφη πρόσκληση στον αγοραστή , με την οποία θα τάσσει ημέρα, ώρα και τόπο σύνταξης και σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας, με αναφορά στο όνομα του συμβολαιογράφου και η οποία προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

7. Αν ο αγοραστής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμβόλαιο εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι(6) μήνες, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) της προσφοράς του , η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων , εν συνεχεία δε, μπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμβολαίου , εφόσον το προσφερόμενο από αυτόν τίμημα πώλησης είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί της προεκτιμηθείσας αξίας. Εφόσον είναι μικρότερο , για τη σύναψη της σύμβασης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

8. Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος επισκέφθηκε το υπό εκποίηση ακίνητο και έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως στην οποία αυτό ευρίσκεται. Το Κληροδότημα δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για την πραγματική κατάσταση του ακινήτου, ούτε για την καλή κατάσταση ή λειτουργία των πάσης φύσεως εν αυτώ εγκαταστάσεων ( υδραυλικών, ηλεκτρολογικών κ.λ.π.). Ο αγοραστής υποχρεούται σε ανεπιφύλακτη παραλαβή του αγοραζομένου ακινήτου όσον αφορά στην πραγματική κατάσταση του και την κατάσταση η λειτουργία των εν αυτώ εγκαταστάσεων.

9. Τα συμβολαιογραφικά έξοδα του συμβολαίου μεταβιβάσεως , η αμοιβή του μηχανικού , οι φόροι μεταβιβάσεως και τα πάσης φύσεως δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων , καθώς και κάθε άλλο έξοδο μεταβίβασης (αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του Κληροδοτήματος κ.λ.π.) βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

10. Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας μεταγράφεται επιμελεία του αγοραστού.

11. Το προς εκποίηση ακίνητο δεν είναι μισθωμένο.

12. Η εν λόγω εκποίηση θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 Εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων του Ν.4182/2013 και του άρθρου 58 παρ.1 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α 285/2013) Κώδικας κοινωφελών περιουσιών , σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

13. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν έγγραφη προσφορά μπορούν να λάβουν αντίγραφα της πράξης αποδοχής της οριζόντιας ιδιοκτησίας και της μελέτης εκτίμησης της οριζόντιας ιδιοκτησίας του πιστοποιημένου εκτιμητή, καθώς και κάθε αναγκαία πληροφορία , καθημερινές ημέρες και ώρες εργασίας (09:00-12:00) από τα γραφεία του Κληροδοτήματος ( Αγ. Κοσμά 11 Πάργα Τ.Κ. 48060)

Πάργα 23/06/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ –ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΥΣΗΣ