Σας γνωρίζουμε ότι το Κληροδότημα Β.Ε. Βασιλά επαναλαμβάνει την πρόσκληση για την εκμίσθωση  του ακινήτου του στη Κορώνη.

Σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών  την  01/03/2021.

Το Κληροδότημα θα δέχεται προσφορές έως και είκοσι (20) ημέρες από τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του Κληροδοτήματος ή στο τηλέφωνο 2684031592.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΡΩΝΗΣ