ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Β.Ε.ΒΑΣΙΛΑ ΠΑΡΓΑ 18/10/2021
ΑΓ. ΚΟΣΜΑ 11 Αριθ. Πρωτ. 102
ΠΑΡΓΑ
ΤΗΛ.2684031592 ΠΡΟΣ: Ε.Δ. Επιτροπή του Κληρ/τος
ΦΑΞ.2684029069 Β.Ε .Βασιλά Πάργα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Δ. Επιτροπής του Κληροδοτήματος Β.Ε. Βασιλά να έλθουν στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Γραφείο του Κληροδοτήματος την 22η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ. μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1) Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
2) Τεχνικό Πρόγραμμα έργων 2022
3) Επιψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
4) Ανάθεση σε πιστοποιημένο από το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμητή της εργασίας για την εκτίμηση του ακινήτου του Κληρ/τος στην Κορώνη Φαναρίου.
5) Κάλυψη δαπανών διαχείρισης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΝΟΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΑ θεματα Οκτωβρίου 2021