Πάργα 14/2/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΛΗΡ/ΜΑ Β. Ε. ΒΑΣΙΛΑ

ΠΑΡΓΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ε.Δ. Επιτροπή του Κληροδοτήματος Β. Ε. ΒΑΣΙΛΑ Πάργας έχουσα υπόψη α) τα άρθρα 2 και 13 της Διαθήκης β) τις διατάξεις του από 29-8-39 Β. Δ/τος «περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του Κληροδοτήματος Β. Ε. Βασιλά»

Ανακοινώνει

Ότι δέχεται από σήμερα μέχρι και την 14η του προσεχούς μήνα Μάρτη αιτήσεις απόρων κοριτσιών Πάργας που γεννήθηκαν, ανατράφηκαν και κατοικούν μόνιμα στην Πάργα, ηλικίας από 18 εως 36 χρονων μιας από κάθε οικογένειας για την προίκιση δύο μόνον εξ αυτών κατά το τρέχον έτος 2019. Το ποσό της προίκας έχει οριστεί στις τέσσερεις χιλιάδες (4.500) ευρώ για την κάθε μία από αυτές. Η κάθε υποψήφια για να συμμετέχει στην κλήρωση θα πρέπει να είναι δημότης Πάργας, να έχει γεννηθεί, ανατραφεί, και να κατοικεί μόνιμα στην Πάργα και να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια. Επίσης ο ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια, να έχει γεννηθεί στην Πάργα ή να κατοικεί μόνιμα στην Πάργα συνεχώς και αδιακόπως κατά τουλάχιστον πενήντα (50) χρόνια.

Τα παραπάνω θα βεβαιώνονται με πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Δήμο Πάργας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται από α) πιστοποιητικό γέννησης της υποψήφιας και Β πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για την αξιολόγηση της κάθε υποψήφιας προκειμένου να συμμετέχει στην κλήρωση εκτός των παραπάνω βασική προϋπόθεση είναι η απορία/οικονομική αδυναμία. Συγκεκριμένα πρέπει να πληρούνται και τα παρακάτω κριτήρια. 1.Εισοδηματικά κριτήρια Το συνολικό οικογενειακό και ατομικό της εισόδημα να μην υπερβαίνει τις

  • 8.400 ευρώ εφόσον προέρχεται από από οικογένεια με ένα παιδί
  • 9.600 ευρώ εφόσον προέρχεται από οικογένεια με δυο παιδιά
  • 10, 800 ευρώ εφόσον προέρχεται από τρίτεκνη οικογένεια
  • 12.000 ευρώ εφόσον προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν το υψηλότερο μεταξύ του δηλωμένου και τεκμαρτού εισοδήματος. 2. Περιουσιακά κριτήρια Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 150.000 ευρώ εφόσον προέρχεται από οικογένεια με ένα παιδί, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 195.000 ευρώ. Γι αυτό κάθε ενδιαφερόμενη μαζί με την αίτηση της θα πρέπει να προσκομίσει ακόμη α) εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017(φορολογική δήλωση 2018) και β) Ε-9 του 2018 ( αφορά ακίνητα έως 31/12/2018) της ιδίας( εφόσον έχει υποβάλλει) και της οικογένειας της και γ) εκκαθαριστικό Ε-9 ΕΝΦΙΑ. Οι αιτήσεις θα καταθέτονται στο Γραφείο του Κληροδοτήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ -13:00 μ.μ.

Η κλήρωση θα γίνει δημόσια την 17″ Μαρτίου ημέρα Κυριακή στον Ι. Ναό του Αγίου Κ. Τ. . 1 -. ΠΕ. –

Για τα δύο κορίτσια που θα κληρωθούν το Κληροδότημα μας θα καταθέσει στην Τράπεζα ξεχωριστά για την κάθε μία, σε προσωπικό – ονομαστικό λογαριασμό το ποσό της προίκας που δικαιούται, με τον όρο όπως η ανάληψη της εκ τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ προίκας θα πραγματοποιηθεί από την κάθε μία των δικαιούχων μετά την τέλεση του γάμου της και αφού προσκομίσει στην Διαχειριστική Επιτροπή μας αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης του γάμου της.

Κατόπιν τούτου και μετά γνωμοδότηση της επιτροπής μας ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ίσχυαν και την χρονολογία υποβολής της αίτησης της για την προίκιση, παραγγέλνεται η απόδοση των χρημάτων.

Καταλυτική ημερομηνία για την τέλεση του γάμου να είναι το τεσσαρακοστό πέμπτο (45) έτος της ηλικίας. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής το βοήθημα θα επιστρέφεται στο Κληροδότημα.

Τονίζεται ότι κατά την ημέρα διεξαγωγής της Κλήρωσης κρίνεται απαραίτητη η παρουσία της κάθε υποψήφιας ή μέλους της οικογενείας της, άλλως σε περίπτωση παντελούς απουσίας θα αποκλείεται της συμμετοχής στην κλήρωση.